UP Legal - právní služby
Francouzská 299/98, Praha 10 - Vršovice
+420 777 737 747
info@uplegal.cz
Menu

Běh zákonné záruční doby při výměně vadné věci nebo její součásti

Mgr. Pavel Kosař
Jakub Štefek

Žádný článek nemůže zcela přesně odpovědět na konkrétně vaše specifické otázky. Rádi budeme věnovat část našeho času zdarma i vám.

Vyplňte do formuláře Váš kontakt a počkejte okolo 30 minut, než Vám zavolám já, nebo jeden z kolegů naší advokátní kanceláře. Naším cílem je, abyste nemuseli číst hory textů, z nichž jen malá část dopadne na váš případ. Tím ušetříte mnoho času a získáte velice efektivně a rychle úvodní právní konzultaci zdarma tak, abyste se mohli rozhodnout, zda a případně jaké další kroky podstoupíte.

Pokud byste se na nás chtěli sami ihned obrátit, budeme moc rádi. Můžete to udělat buď zprávou na email info@uplegal.cz, nebo telefonicky na 777 737 747.

Zakoupili jste si jako spotřebitelé výrobek, nebo si nechali od podnikatele zhotovit dílo, které mělo vady, a po reklamaci Vám bylo dílo nebo jeho část vyměněna za nové? Zákonná dvaceti čtyř měsíční záruční doba se Vám převzetím nové věci neprodlužuje. Rozhodl tak Nejvyšší soud dne 29. 10. 2020, č. j. 33 Cdo 416/2020-93.

Občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 rozlišuje v oblasti práv spotřebitele z vadného plnění mezi odpovědností za jakost při převzetí, zákonnou povinností z vadného plnění (zákonnou zárukou) a smluvní zárukou. Zákonná povinnost z vadného plnění představuje tzv. zákonnou záruční dobu, tedy dobu dvaceti čtyř měsíců, během které je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se u věci objevila.

Podle ust. § 627 odst. 2 "starého" občanského zákoníku účinného do 31. 12. 2013 platilo, že došlo-li k výměně věci, počala běžet záruční doba znovu od převzetí věci nové. Totéž platilo i v případech, kdy byla vyměněna součástka, na kterou byla poskytnuta záruka. Tato úprava ale nebyla do nového občanského zákoníku výslovně promítnuta, a nebylo proto zcela bezpochyby, jakým způsobem si budou soudy novou úpravu vykládat.

Mezi odbornou veřejností přitom převažoval názor, že nová záruční doba převzetím náhradní věci (nebo její části) běžet nezačíná, protože pokud by zákonodárce měl v úmyslu tuto právní úpravu promítnout i do nového občanského zákoníku, učinil by tak. Tento argument převzal také Nejvyšší soud ve výše uvedeném rozhodnutí, přičemž tento současně zdůraznil, že zákonná povinnost z vadného plnění se váže k závazku zhotovitele (prodávajícího) zajistit, aby objednatel (kupující) mohl po dobu dvaceti čtyř měsíců věc bezvadně užívat, a neváže se tedy na věc jako takovou.

Takovouto interpretací však nemůže být dotčena odpovědnost zhotovitele (prodávajícího) za jakost díla při převzetí obsažená v ust. § 2161 odst. 2 Občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení odpovídá zhotovitel (prodávající) objednateli (kupujícímu) za vady, které měla věc v okamžiku jejího převzetí, přičemž projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. V případě, že se tedy na náhradní věci do šesti měsíců od jejího převzetí objeví vady, je spotřebitel oprávněn uplatňovat u podnikatele svá práva z vadného plnění, a to i přesto, že už uběhla zákonná záruční doba na věc, která byla původně předmětem plnění.

Mgr. Pavel Kosař
Jakub Štefek

Žádný článek nemůže zcela přesně odpovědět na konkrétně vaše specifické otázky. Rádi budeme věnovat část našeho času zdarma i vám.

Vyplňte do formuláře Váš kontakt a počkejte okolo 30 minut, než Vám zavolám já, nebo jeden z kolegů naší advokátní kanceláře. Naším cílem je, abyste nemuseli číst hory textů, z nichž jen malá část dopadne na váš případ. Tím ušetříte mnoho času a získáte velice efektivně a rychle úvodní právní konzultaci zdarma tak, abyste se mohli rozhodnout, zda a případně jaké další kroky podstoupíte.

Pokud byste se na nás chtěli sami ihned obrátit, budeme moc rádi. Můžete to udělat buď zprávou na email info@uplegal.cz, nebo telefonicky na 777 737 747.

Top closearrow-circle-o-downellipsis-v